W celu zapewnienia transparentność realizowanych procesów oraz realizację praw osób których dane przetwarzamy poniżej przedstawiamy informacje i zasady ustanowione na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest spółka A.Weber Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bocznej 8 w 44-240 Żory. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się pod numerem telefonu +48 32 435 91 55, pod adresem poczty elektronicznej kontakt@weber-mining.pl lub osobiście pod ww adresem spółki.

Przetwarzanie danych osobowych

Spółka realizując procesy biznesowe przetwarza dane osobowe w poniższym zakresie i celach:

Dane osobowe Podstawa przetwarzania Czas przetwarzania Udostępnienia i powierzenia

Dane klientów / kontrahentów w celach zawarcia umowy i jej realizacji
Rozporządzenie 2016/679

art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c oraz lit. f
Dane przetwarzane są w trakcie trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń, upływu rękojmi, okres przetwarzania może zostać przedłużony do czasu trwania postępowań w zakresie dochodzenia roszczeń do prawomocnego ich zakończenia i skutecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń. Podmioty wspierające funkcjonowanie systemu teleinformatycznego.

Biuro rachunkowe.

Firmy ubezpieczeniowe
Dane klientów / kontrahentów w celach działań marketingowych Rozporządzenie 2016/679

Art. 6 ust. 1 lit. a
Na podstawie udzielonej zgody do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu. Podmioty wspierające funkcjonowanie systemu teleinformatycznego.

Prowadzenie rekrutacji personelu Rozporządzenie 2016/679

Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c i lit. f
Na podstawie udzielonej zgody dane są przetwarzane do 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji. Podmioty wspierające funkcjonowanie systemu teleinformatycznego.

Realizacja obowiązków prawnych w zakresie zatrudniania pracowników Rozporządzenie 2016/679

Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c oraz lit. f
Art. 9 ust. 2 lit. b

Dane osobowe są przetwarzane w okresie 50 i 10 lat, adekwatnie do zmian w zakresie prawa pracy. Podmioty wspierające funkcjonowanie systemu teleinformatycznego.

Biuro rachunkowe

Instytucje bankowe

Instytucje ubezpieczeniowe

Podmioty wspierające w realizacji obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz służby ochrony zdrowia

Odbiorcy danych

W ramach prowadzonej działalności dane osobowe mogą być udostępniane organom administracji państwowej uprawnionym do uzyskania dostępu do danych osobowych na podstawie żądanie w oparciu o wskazaną podstawę prawną.

Realizacja praw osób których dane dotyczą

Zgodnie z regulacjami Rozporządzenia 2016/679 osoby których dane są przetwarzane mają prawo do: • dostępu do swoich danych osobowych, • sprostowania swoich danych osobowych, • usunięcia swoich danych osobowych, • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, • przenoszenia swoich danych osobowych. o ile powyższe prawa nie stoją w sprzeczności z obowiązkami prawnymi nałożonymi na administratora danych osobowych. Ponadto osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do w niesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowo z prawami osób których dane są przetwarzane można zapoznać się w treści rozporządzenie 2016/679, który min jest dostępny pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe przetwarzane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednakże dla celów realizacji zobowiązań umownych mogą być również przekazywane do Państw trzecich.