§1
ZAKRES ZASTOSOWANIA

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej "OWS") mają zastosowanie, bez ograniczeń lub zastrzeżeń, do każdego zakupu towarów od A.WEBER SP. Z O.O. z siedzibą w Żorach (44-240) ul. Boczna 8 (zwanej dalej "Sprzedawcą") przez klientów profesjonalnych (zwanych dalej "Kupującymi").

2. OWS są systematycznie dołączane do ofert i dostępne na żądanie Kupującego u Sprzedającego.

3. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z OWS przed podpisaniem oferty lub złożeniem zamówienia. Podpisanie oferty lub złożenie zamówienia u Sprzedającego stanowi akceptację bez ograniczeń lub zastrzeżeń OWS, które mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi dokumentami Kupującego, a w szczególności przed wszystkimi ogólnymi warunkami zakupu, chyba że Sprzedający udzielił wyraźnego i pisemnego odstępstwa. Sprzedawcę nie obowiązują żadne zastrzeżenia Kupującego sprzeczne z OWS, chyba, że zostało to wyraźnie zastrzeżone i zaakceptowane przez Kupującego i Sprzedawcę. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą, przyjęcie przez Kupującego OWS przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.

4. Ponieważ OWS mogą podlegać późniejszym modyfikacjom, wersją mającą zastosowanie do zakupu Kupującego jest wersja obowiązująca w dniu podpisania oferty lub złożenia zamówienia.

5. Jeżeli Sprzedający nie skorzysta w dowolnym momencie z którejkolwiek z klauzul niniejszych OWS, nie może to być interpretowane jako zrzeczenie się prawa do skorzystania z którejkolwiek z tych klauzul w przyszłości.

6. Postanowienia niniejszych OWS mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży zawieranych przez A.WEBER SP. Z O.O. z siedzibą w Żorach z podmiotami gospodarczymi. W przypadku sprzedaży konsumenckiej (sprzedaży towarów na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 221 K.c.) postanowienia niniejszych OWS nie mają zastosowania.

§2
TOWARY

2.1 Postanowienia ogólne

1. Towary oferowane przez Sprzedającego to produkty służące do rozwiązywania problemów w zakresie konsolidacji gruntów, wypełniania szczelin, uszczelniania powietrzem, wodą i gazem, uszczelniania śrub kotwiących lub kabli: żywice fenolowe, poliuretany, krzemiany itp. oraz sprzęt do wtrysku i przetwarzania tych produktów. Towary nabywane przez kupującego nazywane będą w dalszej części umowy „Towarem”.

2. Towary są przeznaczone do użytku w kopalniach węgla, kopalniach metali, tunelach, robotach publicznych itp.

3. Główne cechy towarów, w tym specyfikacje i zastosowania, są dostępne u Sprzedawcy i prezentowane na jego stronie internetowej.

4. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z kwestiami opisanymi w pkt 3 przed złożeniem zamówienia.

5. Wybór i zakup towarów są wyłączną odpowiedzialnością Kupującego, który musi sprawdzić, czy towary są zgodne z przeznaczeniem lub zastosowaniem zamierzonym przez Kupującego. Poprzez złożenie zamówienia Kupujący potwierdza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się ze stanem technicznym, wszystkimi właściwościami i parametrami kupowanego Towaru oraz potwierdza, że nie zgłasza w powyższym zakresie żadnych zastrzeżeń.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędu popełnionego przez Kupującego przy wyborze towaru.

7. Do zamówienia towaru mogą być dołączone karty techniczne i karty charakterystyki oraz certyfikaty zgodności, które Kupujący zobowiązuje się respektować.

2.2 Regulacje

1. Kupujący jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawnych i administracyjnych dotyczących importu, transportu, przechowywania, użytkowania i dystrybucji towarów.

2. W szczególności zobowiązuje się nie:

 • • naruszać jakichkolwiek zasad rejestracji lub raportowania,
 • • używać lub przechowywać towarów bez uzyskania wszystkich odpowiednich zezwoleń wymaganych przez przepisy prawne lub administracyjne,
 • • naruszać embarga,
 • • produkować narkotyków,
 • • rozwijać lub produkować broń biologiczną, jądrową lub chemiczną.

3. Kupujący zwróci Sprzedającemu wszelkie kwoty, szkody i straty poniesione przez Sprzedającego w wyniku roszczeń cywilnych, administracyjnych lub karnych wynikających z niewywiązania się przez Kupującego z jego zobowiązań wymienionych powyżej.

4. W przypadku, gdy do eksportu towarów wymagane jest zezwolenie, a takie zezwolenie, na wniosek, nie zostało udzielone, Sprzedający może rozwiązać Umowę. Podobnie, Sprzedający ma taką możliwość w przypadku, gdy w dniu dostawy obowiązuje zakaz handlu lub w przypadku, gdy obowiązuje obowiązek rejestracji towarów i nie został on uzyskany w dniu dostawy.

5. Wszelkie opóźnienia w uzyskaniu zezwoleń od odpowiednich organów nie stanowią podstawy do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub rekompensaty.

6. Jeśli zakupione towary podlegają preferencjom celnym ze względu na ich preferencyjne pochodzenie, Sprzedawca, w przypadku posiadania odpowiedniego upoważnienia, zastrzega sobie prawo do automatycznego wystawiania bez podpisu wszelkich deklaracji dotyczących preferencyjnego pochodzenia towarów.

7. Sprzedający potwierdza, że, w przypadku zaistnienia takiej możliwości, deklaracja preferencyjnego pochodzenia zostanie wystawiona na rzecz Kupującego, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 2015/2447.

§ 3
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Wszystkie zamówienia na towary od Sprzedającego podlegają wcześniejszej wycenie. O ile w ofercie nie określono inaczej, ceny wymienione w ofercie są ważne przez trzydzieści (30) dni od jej wystawienia.

2. Należycie podpisana przez Kupującego i zaakceptowana przez Sprzedającego wycena stanowi, wraz z OWS, umowę zawartą z Kupującym (dalej "Umowa").

3. Wszelkie anulowanie lub zmiany Umowy muszą zostać zgłoszone Sprzedającemu na piśmie i muszą podlegać wyraźnej i pisemnej akceptacji Sprzedającego, który zastrzega sobie prawo do odmowy.

4. W przypadku akceptacji, wszystkie już poniesione koszty dodatkowe zostaną, w stosownych przypadkach, zafakturowane, a dodatkowe koszty wynikające z modyfikacji zostaną poniesione przez Kupującego.

5. Żadna modyfikacja lub anulowanie Umowy w sposób inny niż opisany w niniejszym paragrafie powyżej nie będą akceptowane. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników i/lub innych przedstawicieli Sprzedawcy w związku z czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy, nie są wiążące dla Stron.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Umowy w przypadku naruszenia przez Kupującego któregokolwiek z jego zobowiązań wynikających z Umowy lub innych trwających umów.

§ 4
CENY

1. Za sprzedaż Towaru Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy ustaloną cenę sprzedaży. Ceny mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania Umowy w przypadku, gdy Umowa przewiduje występowanie i stosowanie klauzuli rewizji lub indeksacji określonych w wycenie.

2. Ceny podane są w euro i nie uwzględniają podatków.

3. Koszty transportu, rozładunku, magazynowania ponosi Kupujący i podlegają one dodatkowym opłatom określonym w ofercie.

4. Sprzedający wystawi również Kupującemu fakturę na kwotę wszystkich podatków, opłat, ceł i opłat podatkowych, które musiał zapłacić w celu dostarczenia towarów, przy czym w przypadku dostawy do kraju innego niż Francja, Kupujący pozostaje importerem danych towarów.

5. W razie wystąpienia po zawarciu Umowy niezależnych od Stron okoliczności uzasadniających podwyższenie ceny sprzedaży Towaru (np. zwiększenie cen materiałów, wprowadzenie lub podwyższenie obciążeń publicznoprawnych, itp.), Sprzedawca ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny sprzedaży wskazując Kupującemu przyczynę podwyżki. W przypadku, gdy podwyżka ceny sprzedaży przekroczy 20% pierwotnej wartości ceny sprzedaży, Kupującemu w terminie 7 dni od powiadomienia go o podwyżce ceny sprzedaży przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

6. Uprawnienie określone w ust. 5 przysługują Sprzedawcy również w przypadku wzrostu kosztów zakupu danego Towaru w stosunku do cen z chwili zawarcia przez Strony Umowy. Postanowienia ust. 5 zdanie 2 stosuje się odpowiednio.

§ 5
PŁATNOŚĆ

1. Dla każdego zamówienia, po jego zrealizowaniu, wystawiana jest faktura.

2. O ile nie określono inaczej w wycenie, faktury Sprzedającego są płatne w polskich złotych przelewem bankowym w ciągu 30 dni. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług (VAT) według stawek obowiązujących w dniu wystawiania przez Sprzedawcę faktur VAT.

3. Miejscem płatności jest w każdym przypadku siedziba Sprzedającego.

4. Płatność gotówką jest dopuszczalna w przypadku, gdy kwota płatności nie przekracza 15.000 zł. W przypadku płatności gotówką Sprzedający stosuje rabat w wysokości dwóch (2) %., który jest odliczany od kwoty zapłaconej gotówką. Kwota podatku VAT podlegająca odliczeniu przez Kupującego musi zatem zostać pomniejszona o kwotę związaną z rabatem.

5. Płatność oznacza faktyczne otrzymanie kwot należnych Sprzedającemu tj. w szczególności obciążenie daną kwotą rachunku bankowego Sprzedającego.

6. W przypadku towarów płatnych wekslami, muszą one zostać wysłane do Sprzedającego w ciągu piętnastu (15) dni od daty wystawienia faktury. W przeciwnym razie kwota stanie się natychmiast i automatycznie wymagalna i płatna. Żadna modyfikacja weksli nie może być udzielona po ich akceptacji.

7. W przypadku braku płatności w terminie, Kupujący będzie automatycznie zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek odpowiadających maksymalnym odsetkom za opóźnienie w transakcjach handlowych. Odsetki zaczną być naliczane od dnia następującego po dacie płatności widniejącej na fakturze i będą naliczane do dnia pełnej zapłaty wszystkich kwot należnych Sprzedającemu. Niniejsze postanowienie nie stanowi przeszkody dla Sprzedającego w podjęciu jakichkolwiek kroków prawnych w celu odzyskania zaległych faktur, zawieszenia dostaw lub nawet anulowania innych zamówień w toku i/lub żądania natychmiastowej zapłaty wszystkich kwot należnych od Kupującego z jakiegokolwiek powodu.

8. W sytuacji, gdy Kupujący jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która składa Zamówienie związane z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Zamówienia wynika, że nie posiada ono dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wówczas Sprzedawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie.

9. W przypadku opóźnienia w płatności Kupujący będzie również automatycznie zobowiązany do zapłaty stałej rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w wysokości min. 40 euro. Jeśli poniesione koszty windykacji są wyższe, Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowej rekompensaty.

10. Zgodnie z zastrzeżeniem własności, towary muszą zostać niezwłocznie zwrócone Sprzedającemu i mogą zostać usunięte w drodze zwykłego formalnego zawiadomienia lub, w razie potrzeby, w drodze zarządzenia tymczasowego.

11. Sprzedający ma prawo do potrącenia wszelkich roszczeń, które istnieją lub mogłyby istnieć między nim a Kupującym, jeśli spełniają one przesłanki wskazane w art. 498 polskiego kodeksu cywilnego, powiadamiając o tym Kupującego w formie pisemnej, nawet jeśli roszczenia dotyczą różnych umów.

12. Żadna płatność nie może zostać potrącona z wyłącznej inicjatywy Kupującego, przy czym niezbędna jest uprzednia pisemna zgoda Sprzedającego, w szczególności w przypadku zarzutu Kupującego dotyczącego opóźnienia w dostawie lub niezgodności towarów, niezależnie od wszelkich przeciwnych postanowień, które mogą pojawić się w warunkach zakupu Kupującego. Wszelkie potrącenia nieautoryzowane przez Sprzedającego będą uważane za zwłokę w płatności.

§6
DOSTAWA - ODBIÓR - PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI I RYZYKA

6.1 Dostawa

1. O ile nie określono inaczej w ofercie, dostawy są realizowane zgodnie z EXWORKS INCOTERM (INCOTERMS 2020).

2. Dostawa towarów odbywa się na adres oraz w dniu i o godzinie wskazanej w ofercie lub określonej przez Sprzedawcę.

3. Czasy dostawy podano wyłącznie w celach informacyjnych.

4. Sprzedający jest upoważniony do dokonywania częściowych wysyłek.

5. Wszelkie opóźnienia w dostawie nie uprawniają Kupującego do anulowania bieżących zamówień, naliczania kar lub odmowy dostawy.

6. Jeżeli Kupujący odmówi, z jakiegokolwiek powodu, przyjęcia towaru przy dostawie i/lub zażąda przesunięcia terminu dostawy, wszelkie wynikające z tego koszty (nowa dostawa, magazynowanie itp.) mogą zostać dodatkowo naliczone na Kupującego.

7. W umowach z dostawami rozłożonymi w czasie, nieodebranie dostawy uprawnia Sprzedającego do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień do czasu odebrania dostawy i do czasu uiszczenia wszelkich zaległych płatności lub odbioru Towaru.

8. W przypadku wyraźnego wskazania tego przypadku w umowie, w zakresie transportu morskiego, brak zatwierdzenia towarów w porcie wysyłki oznacza przyjęcie towarów i wykluczenie wszelkich późniejszych roszczeń z tytułu widocznych wad lub brakujących towarów.

6.2 Odbiór

1. Bez uszczerbku dla środków, które należy podjąć w odniesieniu do przewoźnika, roszczenia Kupującego dotyczące widocznych wad, brakujących towarów oraz, bardziej ogólnie, jakościowej lub ilościowej niezgodności dostarczonych produktów z zamówionymi produktami lub dowodem dostawy, muszą być składane na piśmie na dowodzie dostawy (który musi również zawierać pieczęć handlową firmy Kupującego, podpis osoby odbierającej towar, a także jej imię i nazwisko oraz stanowisko w firmie, datę odbioru i godzinę dostawy).

2. Wyłącznym obowiązkiem Kupującego odbierającego towar jest sprawdzenie, czy umowa przewozu została należycie wykonana, a jeśli nie, podjęcie wszelkich odpowiednich środków w celu zachowania środków prawnych wobec przewoźnika.

3. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia paczek lub z jakiegokolwiek innego powodu, Kupujący musi:

 • • Niezwłocznie i w jasny sposób zapisać na dowodzie dostawy charakter i zakres uszkodzeń stwierdzonych w momencie odbioru. Pisemne zastrzeżenia muszą być istotne i kompletne;
 • • Potwierdzić przewoźnikowi i Sprzedającemu, najpóźniej w ciągu trzech (3) dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, po otrzymaniu przewożonych przedmiotów, reklamację w formie pisemnej nadanym listem poleconym, pod rygorem utraty uprawnień z tego tytułu.

4. Zwroty towarów nie będą przyjmowane bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

5. W każdym przypadku koszty związane z transportem zwracanych towarów ponosi Kupujący. Zwrócone towary będą przewożone na ryzyko Kupującego.

6. Odebranie Towaru przez Kupującego bez zastrzeżeń uważane jest za potwierdzenie przez Kupującego zgodności Towaru z ofertą lub umową oraz za brak istnienia jakichkolwiek wad fizycznych Towaru, które mogłyby zostać wykryte podczas odbioru Towaru. W przypadku, gdy Odbiorca, wykorzysta lub zamontuje towar ze stwierdzoną wcześniej wadą, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

6.3 Zastrzeżenie własności

1. Wszystkie towary dostarczone Kupującemu pozostają własnością Sprzedającego do momentu pełnej zapłaty ich ceny, podatków i kosztów dodatkowych.

2. Płatność w rozumieniu niniejszej klauzuli stanowi wyłącznie skuteczne i pełne otrzymanie przez Sprzedającego kwot zapłaconych czekiem, wekslem lub innym instrumentem płatniczym wystawionym przez Kupującego. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego od chwili wydania mu Towaru, a w przypadku dostawy Towaru za pośrednictwem przewoźnika, z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi.

3. Jeżeli towar został poddany obróbce lub przekształceniu przez Kupującego, zastrzeżenie własności obejmuje całość nowego gotowego towaru. W przypadku przekształcenia, montażu lub połączenia towarów przez Kupującego z towarami należącymi do osób trzecich, Sprzedający nabywa współwłasność części tych towarów należących do osób trzecich.

4. Do czasu dokonania pełnej zapłaty Kupujący zobowiązuje się przechowywać poszczególne towary, w szczególności w ich oryginalnym opakowaniu, w zbiornikach lub magazynach specjalnie przydzielonych Sprzedającemu i powstrzyma się od ustanawiania zastawu lub zabezpieczenia na towarach sprzedanych w ramach zastrzeżenia własności lub wykorzystywania ich jako gwarancji.

5. Kupujący zobowiązuje się do poinformowania każdej osoby trzeciej, w szczególności w przypadku zajęcia, o fakcie, że towary objęte klauzulą zastrzeżenia prawa własności należą do Sprzedającego oraz do niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o każdym zajęciu lub podobnej operacji.

6. Kupujący może jednak wykorzystywać te towary w normalnej działalności gospodarczej. Upoważnienie to zostaje automatycznie cofnięte w przypadku pierwszego niezapłacenia raty.

7. W przypadku braku płatności towar musi zostać zwrócony Sprzedającemu. Wszelkie wynikające z tego koszty zostaną pokryte przez Kupującego. Ponadto Umowa może zostać automatycznie rozwiązana przez Sprzedającego po upływie ośmiu dni od daty bezskutecznego formalnego zawiadomienia przesłanego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

§7
GWARANCJA - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1 Procedura reklamacyjna

1. W razie sprzeczności i/lub odmienności postanowień niniejszego paragrafu od postanowień powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przepisów Kodeksu cywilnego), pierwszeństwo zastosowania mają postanowienia niniejszych OWS. Powyższe unormowanie stanowi modyfikację odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi poprzez jej wyłączenie w rozumieniu art. 558 § 1 K.c.

2. Wszelkie wady będą zgłaszane Sprzedającemu przez Kupującego w formie pisemnej wysłanej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i kopią pocztą elektroniczną. Do zgłoszenia Kupujący jest obowiązany dołączyć dokument potwierdzający zakup towaru od Sprzedawcy.

3. W przypadku widocznej wady lub niezgodności z zamówieniem, reklamacja musi zostać złożona zgodnie z warunkami przewidzianymi w Punkcie 6.2 "Odbiór", w ciągu trzech (3) dni roboczych od otrzymania.

4. W przypadku wady ukrytej Kupujący poinformuje Sprzedającego w ciągu ośmiu dni od wykrycia wady ukrytej. Kupujący jest odpowiedzialny za dostarczenie dowodu stwierdzonych wad lub niezgodności.

5. W szczególności dostarczone towary muszą być przechowywane, w taki sposób, aby pozostawały do dyspozycji Sprzedającego, zgodnie z zasadami przechowywania.

6. W przypadku zarzutu ukrytej wady lub niezgodności towarów, zostanie wszczęte postępowanie pomiędzy stronami i w stosownych przypadkach, niezależny ekspert zostanie wyznaczony przez Sprzedającego w celu przeprowadzenia wszystkich niezbędnych kontroli i testów towarów.

7. Złożenie reklamacji, bez względu na jej przyczynę, nawet jeśli zostało dokonane w wyznaczonym terminie, nie pozwala Kupującemu na opóźnienie płatności kwoty, której normalny termin płatności upłynął.

7.2 Treść gwarancji

1. Gwarancja Sprzedającego może być realizowana wyłącznie w odniesieniu do wad, które są wynikiem wadliwego projektu (jeśli został on wykonany przez Sprzedawcę) lub wadliwego wykonania towaru.

2. Gwarancja Sprzedającego jest ściśle ograniczona do wymiany towarów, które zostały uznane za wadliwe, o ile towary te są nadal w produkcji, z wyłączeniem jakiegokolwiek innego odszkodowania.

3. W przypadku sprzętu Sprzedawca może alternatywnie, według własnego uznania, naprawić wadliwy towar.

4. Koszt transportu części podlegających naprawie w ramach gwarancji ponosi Kupujący.

7.3 Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

1. Właściwości sprzedawanych towarów są podane wyłącznie w celach orientacyjnych i pomimo jakiejkolwiek pomocy technicznej udzielonej przez Sprzedawcę, Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogą wyniknąć z użytkowania towarów, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za takie użytkowanie i jego konsekwencje.

2. W szczególności, jeżeli Sprzedający, według własnego uznania, udzielił Kupującemu porady lub pomocy w zakresie korzystania z towarów, taka porada lub pomoc nie nakłada na Sprzedającego żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności wynikających z Umowy.

3. Ponadto Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w następujących szczególnych przypadkach:

 • • sprzedawane towary byłyby rozładowywane lub składowane w warunkach odbiegających od normy lub niezgodnych z ich charakterem;
 • • niewłaściwego lub niezgodnego z umową użytkowania towarów, niewłaściwej obsługi przez Kupującego lub osobę trzecią;
 • • Kupujący świadomie lub nieświadomie nie przesłał Sprzedającemu materiałów lub elementów intelektualnych niezbędnych do produkcji i pakowania towarów;
 • • wypadków spowodowanych dobrowolnie lub mimowolnie przez Kupującego lub osobę trzecią;
 • • siła wyższa zdefiniowana w artykule "Siła wyższa", niemożliwy do przezwyciężenia fakt strony trzeciej lub wina Kupującego;
 • • reklamacje nie zostały złożone w powyższych terminach i/lub towar nie został udostępniony Sprzedającemu.

4. W każdym przypadku, odpowiedzialność Sprzedającego jest ograniczona do ceny zapłaconej za Towar będący przedmiotem spornego zamówienia, z wyłączeniem jakiegokolwiek innego odszkodowania jakiegokolwiek rodzaju, z wyłączeniem jakiegokolwiek odszkodowania za jakiekolwiek szkody niematerialne lub pośrednie, które mogą być bezpośrednią lub pośrednią konsekwencją wady towarów. Niniejsze postanowienie nie dotyczy przypadków winy umyślnej Sprzedającego.

§ 8
SIŁA WYŻSZA

1. Jakiekolwiek zdarzenie siły wyższej lub jakakolwiek przeszkoda pozostająca poza kontrolą Sprzedającego upoważnia go do zawieszenia, ograniczenia lub anulowania zamówień w toku.

2. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia Sprzedający poinformuje Kupującego w dowolny, dogodny dla siebie sposób w ciągu siedemdziesięciu dwóch (72) godzin roboczych.

3. Sprzedający nie może być wówczas pociągnięty do odpowiedzialności wobec Kupującego w przypadku niewykonania swoich zobowiązań.

4. Za przypadki siły wyższej lub zdarzenia losowe, oprócz tych zwykle uznawanych przez orzecznictwo sądów polskich w szczególności, lecz nie wyłącznie uznaje się: strajki, klęski żywiołowe, wojny, pożary, epidemie i pandemie, a także wszelkie powiązane środki rządowe (na przykład środki ograniczania populacji), przepisy ustawowe lub wykonawcze wprowadzone później, przerwy w telekomunikacji, przerwy w dostawie energii, przerwy w komunikacji lub transporcie dowolnego rodzaju lub wszelkie inne okoliczności pozostające poza uzasadnioną kontrolą Sprzedającego.

§9
OPAKOWANIE

1. Opakowanie, w momencie wysyłki, stanowi wyposażenie przemysłowe, własność Sprzedającego lub jego zleceniodawców i jest zastrzeżone wyłącznie do przechowywania oryginalnych towarów, z wyłączeniem jakiegokolwiek innego przechowywania lub wysyłki towarów.

2. Opakowania sprzedawane z możliwością zwrotu lub opakowania zwrotne muszą być zwrócone nieodpłatnie w dobrym stanie do Sprzedającego, na adres wskazany na zawiadomieniu o wysyłce, w ciągu maksymalnie trzech miesięcy od daty wysyłki. Wszelkie koszty przywrócenia do stanu poprzedniego ponosi Kupujący.

3. Przesyłka podlega specjalnemu fakturowaniu, którego kwota stanowi kaucję i nie może być traktowana jako cena sprzedaży. Zostanie ona zwrócona Kupującemu po zwrocie opakowania do Sprzedającego i weryfikacji jego zgodności.

4. W przypadku przekroczenia ww. trzymiesięcznego terminu lub uszkodzenia opakowania, kwota kaucji lub cena sprzedanego opakowania zostanie zafakturowana, a kaucja zostanie zatrzymana przez Sprzedawcę.

§ 10
POUFNOŚĆ - WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Opracowania, noty techniczne, oferty i wszelkie dokumenty przekazane Kupującemu pozostają własnością Sprzedającego, stanowią przedmiot praw autorskich Sprzedającego i są poufne.

2. Kupujący nie może wykorzystywać ich w inny sposób niż w ramach danej Umowy.

3. W przypadku nie zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym dotyczącej przeniesienia praw autorskich majątkowych, badania i dokumenty złożone na poparcie oferty lub wyceny zostaną zwrócone Sprzedającemu na jego żądanie w terminie maksymalnie piętnastu (15) dni od daty wygaśnięcia oferty.

4. Wykonanie Umowy nie powoduje przeniesienia praw własności intelektualnej na rzecz Kupującego.

5. Sprzedający jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej obejmujących towary oferowane Kupującemu.

6. Jakiekolwiek wykorzystanie znaków towarowych Sprzedającego przez Kupującego w jakikolwiek sposób jest zabronione, chyba że za uprzednią i wyraźną zgodą Sprzedającego.

§11
JURYSDYKCJA

1. Umowa i OWS podlegają w całości prawu polskiemu. Sprzedawca wyłącza zastosowanie Konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r.

2. OWS zostały sporządzone w języku polskim. W przypadku tłumaczenia na jeden lub więcej języków obcych, jedynie tekst w języku polskim zostanie uznany za autentyczny w przypadku sporu. W przypadku sporu powstałego w związku z interpretacją lub wykonaniem OWS lub Umowy, Sprzedający i Kupujący dołożą starań, aby rozstrzygnąć go polubownie przed podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych.

3. W przypadku braku polubownego porozumienia, wszelkie spory związane z wykonaniem OWS lub Umowy będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie właściwe rzeczowo i miejscowo dla siedziby Sprzedającego, nawet w przypadku wielu pozwanych, roszczeń ubocznych lub wprowadzenia osób trzecich.

§ 12 DANE OSOBOWE

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją OWS i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, nazwy, adresu i danych kontaktowych Kupującego.

2. O każdorazowej zmianie w/w danych Kupujący zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie po ich nastąpieniu.

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 – zwanego dalej „RODO”, Sprzedawca informuje, że:

1) Administratorem przekazanych przez Kupującego danych osobowych jest A.WEBER SP. Z O.O. z siedzibą w Żorach (44-240) ul. Boczna 8

2) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

a) Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;

c) Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

3) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa a także współpracujące ze Sprzedawcą podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane w imieniu Administratora.

4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania o których mowa w pkt. 2 powyżej, a następnie przez okres niezbędny do realizacji archiwizacji wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

5) Kupujący lub osoby działające w jego imieniu posiadają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;

b) sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;

c) usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO;

d) ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;

e) wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO;

f) przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.

6) W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Kupujący lub osoby działające w jego imieniu posiadają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Kupujący lub osoby działające w jego imieniu mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, w sytuacji, gdy uznają, iż przetwarzanie danych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

8) Przekazane Sprzedawcy dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

9) Podanie przez Kupującego danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych ma charakter dobrowolny.